Opći uvjeti poslovanja

AS, obrt za poslovanje u prometu nekretninama, vl. Snježana Mavrinac
Ured: Fiorello La Guardia 1b, 51 000 Rijeka, Hrvatska
Kontakt: 091/222-0247
OIB: 07075995692, MBO: 98303996

TRANSAKCIJSKI RAČUN:
Privredna banka Zagreb
IBAN: HR5623400091160659220
SWIFT: PBZGHR2X


Posrednik je dužan pažnjom dobrog stručnjaka obavljati poslove posredovanja, odnosno drugih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a sve prema pravilima struke i običajima.


Obveze Posrednika:

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla.
2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu.
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
5. Omogućiti razgled nekretnina.
6. Posredovati u pregovorima i nastojati dovesti do sklapanja Ugovora.
7. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
9. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.


Obveze Nalogodavca:

1. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini.
2. Dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora.
3. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine.
4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, isplatiti posredniku posredničku naknadu.
5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove nastale tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja.
6. Obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika.


Pravo na posredničku naknadu

1. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu prema važećem cjeniku HGK, kod sklapanja prvog pravnog posla, odnosno pri sklapanju predugovora ili ugovora. Naknada se naplaćuje u postotku od ukupno postignutog iznosa kupoprodajne cijene, ili kod najma iznos jedne mjesečne najamnine, jednokratno. Obveza na plaćanje posredničke naknade regulirana je Ugovorom o posredovanju koji se zaključuje sa svakim nalogodavcem (prodavateljem/kupcem) ponaosob.
2. Posrednik ne može zahtijevati ni djelomično plaćanje naknade unaprijed, odnosno prije sklapanja predugovora ili ugovora. Troškove dodatnih usluga u vezi s poslom koji je predmet posredovanja posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova, ako je to posebno ugovoreno između posrednika i nalogodavca.
3. Posrednik ima pravo na naknadu čak ako ugovorne strane kasnije i raskinu već sklopljeni ugovor.
4. Posrednik ima pravo na naknadu dvije godine nakon prestanka ugovora i u slučajevima kad nalogodavac odnosno njegov bračni, odnosno izvanbračni drug ili potomak nalogodavca, sklopi ugovor u svezi s nekretninom koja je bila predmet posredovanja s trećom osobom, koju je posrednik, odnosno agent doveo u vezu s nalogodavcem, a ugovor je bio sklopljen.


Zaštita osobnih podataka

Slapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat da Posrednik koristi osobne podatke nalogodavca koji su potrebni za provođenje postupka kupoprodaje ili najma nekretnine, kao što su ime, prezime, OIB, adresa i podaci o nekretnini. 
Nalogodavac privolu može povući slanjem zahtjeva na e-mail: snjezana.mavrinac@gmail.com.